ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
นายพนมพันธ์  โชคอำนวยพร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาวปวีณา       ใจกระเสน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายทัชชัย           รอดน้อย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางเสาวลักษณ์     มณีขัติย์ ครูชำนาญการพิเศษ
นางอลิษา            กันทะหงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุดารัตน์         สุวรรณโคตร ครูชำนาญการพิเศษ
นายนิคม             ปัญโญ ครูชำนาญการพิเศษ
นายทรงยุทธ         เสาร์เพ็ง ครูชำนาญการพิเศษ
นายวีระพล          แดนโพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
๑๐ นายจรัล              คำวิชัย ครูชำนาญการพิเศษ
๑๑ นายภัทรพล         เมฆอากาศ ครูชำนาญการพิเศษ
๑๒ นายพงษ์พันธุ์        ยองใย ครูชำนาญการพิเศษ
๑๓ นายเชาว์ลิต         สุดวังยาง ครูชำนาญการพิเศษ
๑๔ นายผดุง             บุญชุม ครูชำนาญการพิเศษ
๑๕ นางสุกานดา         ลาวัณย์ศิลป ครูชำนาญการพิเศษ
๑๖ นางกันจนา          งิ้วแดง ครูชำนาญการพิเศษ
๑๗ นายศุภกันต์          สุขรอด ครูชำนาญการพิเศษ
๑๘ นายอัษฏายุทธ      ศักดิ์สิทธิ์ ครูชำนาญการ
๑๙ นางนิลวิลาศ         แดนโพธิ์ ครูชำนาญการ
๒๐ นางสุกัญญา         ปัญโญ ครูชำนาญการ
๒๑ นายวรษา            จักรพันธุวงค์ ครูชำนาญการ
๒๒ นาวสาวชลธิชา      คำสนิท ครูชำนาญการ
๒๓ นายจันทร์            มณีวรรณ ครูชำนาญการ
๒๔ นางสาวรุจิรัตน์       เลือดนักรบ ครูชำนาญการ
๒๕ นางสาวปริยานุช    ฮ่วนสกุล ครูชำนาญการ
๒๖ นายสงกรานต์       พรมเวช ครูชำนาญการ
๒๗ นายธีปกรณ์          งามดี    ครูชำนาญการ
๒๘ นางสาวจิรัชยา       เจริญมณี ครู
๒๙ นายฐิติกร            วาสนะตระกูล ครู
๓๐ นายวิธวัช             สายยืด ครู
๓๑ นายญาณรพัฒน์     แก้วที ครู
๓๒ นายอาทิตย์          บุญตัน ครู
๓๓ นายจันทร์            สุทธกรณ์ พนักงานขับรถ
๓๔ นายบรรจง           วงศารัตนศิลป์ นักการภารโรง
๓๕ นางจิรัชยา           สุขรอด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
๓๖ นางสาวสุภาวรรณ  อะทะยะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๓๗ นางเพ็ญศิริ           จันทวาด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานโสตฯ
๓๘ นายศรีไพร           ใจประเชียง เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่
๓๙ Mr. CHANG              GUOJUN  ผู้ปฏิบัติการสอนภาษาจีน
๔๐ นางสาวนฤมล        ศรีบุญเรือง ผู้ปฏิบัติการสอนภาษาจีน
๔๑ นางสาวชลธิชา        กรสมบัติ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
๔๒ นายไชยะ            พะโพขันซ้าย ผู้ทำหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ
๔๓ นางสาวจีรพรรณ   คำปวง ผู้ปฏิบัติการสอนวิชาเคมี
๔๔ นายพรชัย            อ่อนอุทัย ผู้ดูแลนักเรียนหอพัก
๔๕ นายจักรพงษ์         แก้วกุมาร ผู้ดูแลนักเรียนหอพัก
๔๖ นางสาวจุฑามณี      กุมารแก้ว ผู้ดูแลนักเรียนหอพัก
๔๗ นางสาวอังคณา       พื้นงาม ผู้ดูแลนักเรียนหอพัก
๔๘ นายสิทธิพันธ์         กาสโอสถ     เจ้าหน้าที่โภชนาการฯ
๔๙ นายภูมินทร์           จินะโสติ พนักงานรักษาความปลอดภัย
๕๐ นายชาญณรงค์       เครือลิต พนักงานรักษาความปลอดภัย
๕๑ นางอุบล               แก้วมา แม่บ้าน
๕๒ นางสุมิตรา            เสามณี แม่บ้าน

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *