เผยแพร่ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เข้าด้วยกัน โดยกิจกรรมการเรียนรู้ชุดนี้เป็นกิจกรรม การเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง 3D Cell Model ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในรายวิชาชีววิทยา รหัสวิชา ว30107 เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อประกอบ การเรียนการสอน สามารถอำนวยประโยชน์ต่อการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้เป็นอย่างดี พัฒนาการเรียนการสอนให้ประสบผลสำเร็จ และเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป ซึ่งจัดทำโดยนางสาวปริยานุช ฮ่วนสกุล ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะครูชำนาญการ

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *