เผยแพร่ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกระบวนการสะเต็มศึกษา หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง รายวิชา ฟิสิกส์ 1

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกระบวนการสะเต็มศึกษา หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง รายวิชา ฟิสิกส์ 1 รหัสวิชา ว 31201 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 1 ตำแหน่ง ระยะทางและการกระจัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง 2560) จัดทำขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้ (5E) และบูรณาการกระบวนการสะเต็มศึกษา โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้ นักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้นี้จะมีความรู้ ความเข้าใจ ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะตามแนวทางสะเต็มศึกษา สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันและนักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดทำโดยนายธีระพงษ์ จันทร์ยาง ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะครูชำนาญการ

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *