รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาที่สะท้อนให้เห็นภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของสถานศึกษาซึ่งมีองค์ประกอบของรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ส่วนที่ 3 เอกสารประกอบการพิจารณา Best Practices ส่วนที่ 4 ภาคผนวก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

ดาวน์โหลด รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) https://drive.google.com/file/d/1IsuaH42audZ3o_1_jCQVBoL8aDG0PMic/view?usp=sharing

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *